14-05-2020 22:59:09
 
 
„ПРИЙНЯТО”
рішенням ______________________
_______________________________
___________________________ ради
________________________ району
Вінницької області
„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами
__________________________________
об’єднаної територіальної громади
_____________________________ району
Вінницької області
 
Положення про вибори шерифа
 
Це положення визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів керівника муніципального формування з охорони громадського порядку (шерифа).
ПРЕАМБУЛА
Сільська (селищна) рада об’єднаної територіальної громади за поданням
Координаційної ради осередків Самооборони (КРОС), разом з
громадською спілкою “Рух за очищення від корупції” (РОК) та активістами Вінниччини,
керуючись правом громадян приймати участь в управлінні державними справами
– правом громади в межах Законів вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу
визнаючи, що первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада, громада села, селища, міста
– що право вилучати з повноважень громади має лише громада
– не існує актів яким би громада вилучила у себе право обирати начальника муніципального формування
враховуючи те, що на сьогоднішній день на протязі 2-х років у районах та містах Вінниччині не утворено жодного територіального підрозділу поліції як юридичної особи публічного права - як то вимагає стаття 15 Закону України “Про національну поліцію”
є велика необхідність утворення муніципальних формувань з охорони громадського порядку з жителів відповідної об’єднаної територіальної громади та громад сіл, селищ, міст
вирішила затвердити Положення про вибори керівника муніципального формування з охорони громадського порядку далі за текстом - шериф.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство про вибори шерифа
1. Організація і порядок проведення виборів шерифа регулюються Європейською Хартією місцевого самоврядування, Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві вибори” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19), а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства, цим Положенням та рішенням загальних зборів громадян.
2. Для обрання шерифа застосовується процедура та порядок передбачені у Законі України „Про місцеві вибори” за аналогією щодо процедури обрання старости (для сіл селищ, та об’єднаних громад), та міського голови для міст.
Стаття 2. Основні засади виборів шерифа
1. Вибори шерифа є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Вибори шерифа проводяться у селах та селищах на загальних зборах, а в об’єднаних громадах (відповідно кількох сіл) та містах за системою відносної більшості у виборчих округах, на які поділяється територія.
Стаття 3. Аналогія права та аналогія закону
1. Відповідно до статті 8 Цивільного Кодексу України, якщо цивільні відносини не врегульовані законодавством України та актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами Цивільного Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).
2. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).
Стаття 4. Колізія права
Норми Законів України про вибори шерифа застосовуються в тій частині яка не протирічить Конституції України та Європейської хартії місцевого самоврядування.
Стаття 5. Аналогія закону щодо виборів шерифа
1. Вибори шерифа для територіальних громад сіл та селищ відбуваються за процедурою обрання старости передбаченого Законом України „Про місцеві вибори”
2. Вибори шерифа для міст відбуваються за процедурою обрання міського голови передбаченого Законом України „Про місцеві вибори”.
Стаття 6 Засади виборчого процесу
Процедура визначення засад виборчого процесу та виборчих прав громадян (рівне виборче право, пряме виборче право, вільні вибори, таємне голосування, особисте голосування, право бути обраним, право висування кандидатів, суб’єкти виборчого процесу, публічність і відкритість виборчого процесу, тощо) визначаються за аналогією права передбаченого Законом України „Про місцеві вибори” та цього Положення.
Розділ II
ВИДИ ВИБОРІВ ШЕРІФА, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
Стаття 7. Види виборів шерифа та порядок їх призначення
1. Об’єднані територіальні громади сіл та селищ обирають шерифа на загальних зборах.
2. Для обрання шерифа у місті застосовується система виборчих округів та комісій.
3. Вибори шерифа можуть бути першими, черговими, позачерговими або повторними.
4. Чергові вибори шерифа проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень шерифа обраного на попередніх чергових місцевих виборах.
5. Рішення про проведення чергових виборів шерифа приймається відповідною місцевою радою або загальними зборами відповідної територіальної громади.
Стаття 8. Строки призначення виборів шерифа та оголошення виборчого процесу, правила обчислення строків
Строки призначення виборів шерифа та оголошення виборчого процесу, правила обчислення строків визначаються відповідно до процедури обрання старости для відповідних адміністративних одиниць передбачених Законом України „Про місцеві вибори”
Розділ III
ШЕРИФСЬКИЙ ОКРУГ
Стаття 9. Склад шерифського округу та порядок призначення помічників
1. Загальний склад шерифського округу (кількість помічників шерифа) визначається відповідно до частини 2 цієї статті залежно від кількості виборців, які належать до територіальних громад сіл, селищ, міст, проживають на території району в місті, району.
2. Загальний склад шерифського округу (кількість помічників шерифа) місцевої ради становить при чисельності виборців:
1) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців –шериф та 1 помічник шерифа;
2) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців – шериф та 2 помічника шерифа;
3) від 20 тисяч до 50 тисяч виборців – шериф та 3 помічника шерифа;
4) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців – шериф та 5 помічників шерифа.
3. Помічників шерифа призначає шериф.
Розділ IV
ВИБОРИ ШЕРИФА НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ГРОМАДИ
Стаття 10. Обрання шерифа на загальних зборах територіальної громади села та селища відбувається відповідно до вимог Положення „Про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні” затвердженого Постановою ВРУ від 17 грудня 1993 року N 3748-XII
Розділ V
ВИБОРЧІ ОКРУГИ ТА ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ
Стаття 11. Виборчі округи
В разі обрання шерифа у містах застосовується аналогія Закону України „Про місцеві вибори” відповідно до процедури обрання міського голови.
Стаття 12. Виборчі дільниці
1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використо-вуються звичайні та спеціальні виборчі дільниці у закладах охорони здоров’я, утворені на постійній основі відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".
Розділ VI
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
Стаття 13. Система виборчих комісій, статус виборчих комісій, вимоги до членів виборчих комісій, порядок формування складу територіальних виборчих комісій, порядок утворення дільничної виборчої комісії, повноваження Центральної виборчої комісії, повноваження територіальних виборчих комісій, повноваження дільничної виборчої комісії, організація роботи виборчої комісії, статус та оплата праці члена виборчої комісії, припинення повноважень складу виборчої комісії та члена виборчої комісії визначається за аналогією Закону України Про місцеві вибори” щодо виборів міських голів.
Розділ VII
СПИСКИ ВИБОРЦІВ
Стаття 14. Складання попередніх списків виборців, порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення помилок у списку виборців, порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці, внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців дільничною виборчою комісією, порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях визначається за аналогією Закону України Про місцеві вибори”.
Розділ VIII
ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ШЕРИФИ
Стаття 15. Загальний порядок висування кандидатів у шерифи, умови реєстрації кандидатів у шерифи, порядок реєстрації кандидатів у шерифи, декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру кандидатами у шерифи, відмова в реєстрації кандидата в шерифи; скасування рішення про реєстрацію кандидата в шерифи; особливості голосування по одному кандидату (по одному виборчому списку) визначається за аналогією Закону України Про місцеві вибори” щодо виборів міських голів.
Розділ IХ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ ШЕРИФА
Стаття 16. Основні засади інформаційного забезпечення виборів шерифа, загальне інформаційне забезпечення виборів, спеціальне інформаційне забезпечення виборів, засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів, особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами шерифа, визначається за аналогією Закону України Про місцеві вибори” щодо виборів старост, які обираються в селах та селищах.
Розділ Х
ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ
Стаття 17. Строки, форми і умови проведення передвиборної агітації виборів шерифа, проведення публічних заходів для ведення передвиборної агітації, виготовлення і порядок розміщення друкованих агітаційних матеріалів, загальний порядок використання засобів масової інформації, порядок використання друкованих засобів масової інформації, порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації, обмеження щодо ведення передвиборної агітації щодо виборів шерифів у містах визначається за аналогією Закону України „Про місцеві вибори” щодо виборів міських голів.
Розділ XI
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 18. Гарантії діяльності місцевих організацій, кандидати в шерифи від яких зареєстровані в виборчому окрузі, їх представників, уповноважених осіб; гарантії діяльності кандидатів; довірених осіб кандидатів; офіційних спостерігачів щодо виборів шерифів у містах визначаються за аналогією Закону України „Про місцеві вибори” щодо виборів міських голів.
Розділ XII
ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ
Стаття 19. Фінансування місцевих виборів; фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів шерифа; формування виборчого фонду; матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів шерифа у містах визначається за аналогією Закону України „Про місцеві вибори” щодо виборів міських голів.
Розділ XIII
ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ
Стаття 20. Виборчі бюлетені; порядок виготовлення виборчих бюлетенів та їх передачі виборчим комісіям; приміщення для голосування; організація і порядок голосування; порядок організації голосування за місцем перебування; порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці; протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців; визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним; порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії; встановлення підсумків голосування; встановлення результатів виборів шерифа; проведення повторного голосування; офіційне оприлюднення результатів виборів; реєстрація обраних шерифів та інші питання щодо голосування та встановлення результатів виборів шерифа визначається за аналогією Закону України „Про місцеві вибори” щодо виборів міських голів.
Розділ XVI.
ПЕРШІ, ПОВТОРНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ
Стаття 21. Проведення повторних виборів шерифа; проведення позачергових виборів шерифа; перші місцеві вибори визначається за аналогією Закону України „Про місцеві вибори” щодо виборів міських голів.
Розділ XV
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ
ВИБОРІВ ШЕРИФА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 22. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів шерифа; строки оскарження; форма і зміст скарги; порядок і строки розгляду скарг; докази; рішення за результатом розгляду скарги; відповідальність за порушення законодавства України про вибори та цього положення визначається за аналогією Закону України „Про місцеві вибори” щодо виборів міських голів.
Розділ XVI
ЗБЕРІГАННЯ ВИБОРЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Стаття 23. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей відбувається відповідно до вимог Закону України „Про місцеві вибори”
Розділ XVІІ
ВІДКЛИКАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ШЕРИФА
Стаття 24. Пропозиції про відкликання шерифа за народною ініціативою; повідомлення про створення ініціативної групи; збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання шерифа за народною ініціативою; прийняття рішення про відкликання шерифа за народною ініціативою визначається за аналогією Закону України „Про місцеві вибори” щодо старост та міських голів.