Проект «Громадський контроль»

11.09.2013

Актуальність проекту. Існує складна проблема взаємодії влади і суспільства, зокрема проблема зворотного зв'язку між державною владою, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Відсутністю рівноправного діалогу у вирішенні проблемних питань та механізму обміну інформацією – факт, який не потребує доказу. Офіційна позиція влади полягає в тому, що для вирішення людських проблем їй потрібні необмежені кошти і повноваження. З цим можна було б погодитися, якщо б цей актив дійсно використовувався на користь суспільства, а не можновладців. Та тоді ми б жили в зовсім іншому світі, за інших умов і не протистояли владі на Майдані, марно сподіваючись призвати державу до відповідальності. Тому без участі (постійно діючого контролю) громадян вирішувати проблеми захисту прав неможливо! Такий хибний підхід породжує появу нових проблем і нераціональне використання ресурсів.


Короткий опис. За допомогою відкритої інформаційної системи, в якій відображатимуться наболілі проблеми мешканців територіальних громад і алгоритми їх вирішення, створюється принципово новий рівень взаємодії та співпраці органів державної влади і місцевого самоврядування всіх рівнів з широкими верствами громадськості. Відкритість в обговоренні та подальшому вирішенні проблем, - один з найбільш ефективних принципів такої співпраці. Система дозволяє виявити слабкі місця та знайти принципово нові концептуальні рішення існуючих проблем вже на попередніх стадіях свого функціонування.

Мета проекту. Полягає у накопиченні даних щодо порушених прав громадян, їх систематизації, оцінці і аналізі причин виникнення, усуненні цих причин та поновленні порушених прав з можливим відшкодуванням нанесеної громадянам шкоди.

Одночасно відбудеться нормалізація функціонування влади (держави) відповідно до вимог ст. 3 Конституції України, згідно якої права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Також, згідно зі ст. 19 державна влада, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи здійснюють свої повноваження у встановлених Законом межах, лише на підставі та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Дієвим фактором впливу на нормалізацію дій влади стає громадянське суспільство.

Завдання проекту.
Досягнення мети потребує виконання наступних завдань:

 1. Створення в мережі Інтернет відповідну інформаційну систему.
 2. Забезпечення можливості отримання в реальному масштабі часу інформації про ключові проблеми, які турбують громадян.
 3. Своєчасне доведення до керівництва органів влади всіх рівнів інформації про існуючі проблеми громадян:
  • за допомогою громадськості виявлення причин, що породжують проблеми;
  • за допомогою експертів формування планів заходів, спрямованих на вирішення проблем;
  • надання рекомендацій органам влади щодо прийняття відповідних управлінських рішень.
 4. Підвищення кваліфікації персоналу органів влади в частині модернізації управлінських процесів і використання відповідних інформаційних технологій.
 5. Створення умов для постійного моніторингу громадськістю стану роботи влади зі зверненнями громадян та вирішенням їх проблем.
 6. Забезпечити можливість доступу до інформаційної системи користувачам, які мають самостійний вихід в мережу Інтернет, та тим, хто такого виходу не має.
 7. Інформування жителів територіальних громад про нові можливості взаємодії з владою та здійснення громадського контролю за її діяльністю.

Очікувані результати проекту. Очікується зменшення витрат часу і коштів членів територіальної громади та представників влади на пошук і отримання інформації щодо порушення прав громадян. Відкритість у взаєминах «влада-суспільство» підніме ефективність державного управління та самоврядування, матиме позитивний вплив на ступінь довіри членів територіальної громади до органів державної влади та місцевого самоврядування. Створення дієвого механізму громадського контролю за діяльністю влади.

Користувачі проекту. В Україні не існує людини, чиї права не були б порушені. Тому користувачами проекту є перш за все самі громадяни України, органи влади та їх посадові особи, правозахисні громадські, державні та міжнародні організації.

Перспектива. Можливість розповсюдження проекту по всій Україні та інтеграція його в систему «Електронний уряд».

Завантажити файл.